Passend Onderwijs

’t Reigerbos maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Midden Holland. In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.

De school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan een extra arrangement geboden worden. Als wij merken dat we een kind onvoldoende kunnen ondersteunen gaan we in gesprek met ouders. Het kan zijn dat we dan onderzoeken of een andere vorm van onderwijs, waar meer zorgmogelijkheden zijn, niet beter is.

Het doel van ons onderwijs is het verbeteren van leerprestaties van alle leerlingen met behulp van het Handelings Gericht Werken (HGW) en Opbrengstgericht werken. Als team hebben we een professioneel en gestructureerd zorgsysteem gerealiseerd, waarbij de meeste hulp in de groep gegeven wordt. Een groot deel van de leerkrachten heeft een masteropleiding gevolgd of is daar mee bezig. Leerkrachten zijn opgeleid tot Remedial Teacher, specialist Leren en Innoveren of gespecialiseerd in het Jonge Kind.

Het schoolondersteuningsprofiel en het protocol dyslexie is te vinden onder de downloads.

Projectgroep en hoog- en meerbegaafde kinderen

Wij willen voor alle zorgleerlingen, zowel de (op bepaalde gebieden) moeilijker lerende, als voor de begaafde leerlingen die een ander onderwijs aanbod nodig hebben, onderwijs op maat bieden. In de groep werken we met subgroepen, waarin het onderwijsaanbod voor zowel zwakke als (hoog)begaafde leerlingen is beschreven. Wanneer een begaafde leerling zodanig specifieke leerbehoeften heeft waar geen aanbod in de groep voor mogelijk is zal een leerling in aanmerking komen voor de projectgroep.

Op ’t Reigerbos zit een grote groep begaafde leerlingen. Dat zijn de leerlingen die op de Cito toetsen Rekenen en Wiskunde maar ook Begrijpend lezen hoge B en A scoren. Deze leerlingen krijgen vanaf groep 5 en in een enkel geval in de tweede helft van groep 4 de leerstof voor rekenen verkort (compact) aangeboden en verrijken hun kennis met de verrijkingsstof uit de methode en het plusschrift, mits zij aan de criteria voldoen (bijv. de bloktoetsen worden goed gemaakt).

De leerlingen die op de Citotoetsen een A+ scoren en duidelijk meer inzicht tonen in de leerstof komen in aanmerking voor verrijkingsopdrachten uit de Rekentijgers, Kien en Vooruit. Tenslotte zijn er nog enkele hoogbegaafde leerlingen, die zich onderscheiden in leer- en persoonlijkheids-eigenschappen.
Aan het begin van ieder schooljaar vindt er in groep 1 t/m 8 een signalering hoogbegaafdheid (SIDI3) plaats. Aan de hand van de uitkomsten van die signalering kunnen kinderen geplaatst worden in de projectgroep (plusklas). Soms laat een leerling in de groep en thuis bepaalde leer- en persoonlijkheidseigenschappen zien, die niet in verhouding staan tot de resultaten die behaald worden op de toetsen, In dat geval kan een IQ-onderzoek zinvol zijn, aangezien er mogelijk sprake kan zijn van onderpresteren.