Oudervereniging Keijzerschool

Wat doen wij?

De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de Sinterklaas, kerstviering, schoolreis, koningsspelen, schoolfotograaf e.d. Hiervoor werken wij altijd samen met de teamleden van de school.
Wij beheren de Ouderbijdrage van de ouders. Jaarlijks maken wij een financieel overzicht van alle activiteiten van het vorige jaar dat wordt beschikbaar gemaakt voor alle ouders. Dit wordt gepresenteerd bij de informatie avond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dit kan tevens altijd opgevraagd worden bij een lid van het OV team indien gewenst.

Hoe werken wij?

Wij vergaderen eens in de 6 weken samen met een vertegenwoordiger van school. De voorzitter van het OV team heeft de leiding over die vergaderingen & onze secretaris maakt een verslag dat rondgestuurd wordt na elke vergadering.
Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar worden de comités gemaakt voor het volgende schooljaar. Elke activiteit heeft minstens 2 OV leden en 2 leden uit het Team. Voor de grotere activiteiten wordt er hulp gevraagd bij de ouders;

Waarom een ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is het enige inkomen voor de OV om te gebruiken voor de organisatie van de activiteiten gedurende het schooljaar. Dit bedrag is jaarlijks vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Voor het schooljaar 2020/2021 is dit per kind €32,50 + €1,00 lidmaatschapskosten dus een totaal van €33,50 per kind. Komt uw kind later in het schooljaar op school, dan zal er een evenredig deel van dit bedrag gevraagd worden.
Wij zijn ons er van bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar aangezien de ouderbijdrage de kosten van al deze activiteiten precies dekt, rekenen we in principe wel op 100% deelname.

Wie zijn wij?

Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging vanaf het moment dat hun (oudste/eerste) kind naar school gaat (tenzij zij expliciet aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap, zie de Statuten).
De Oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers,

Interesse in de OV?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)? We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken!
Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar ovkeijzerschool@gmail.com 

Medezeggenschapsraad

De MR beslist op school mee over een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement, het personeelsbeleid, enz. 
De MR heeft bovendien het recht om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de school.

Vanzelfsprekend speelt het werk van de MR een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, daarnaast zijn er mogelijk ouders die extra ondersteuning bieden (zonder stemrecht).

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. 

Meer informatie over de MR is verkrijgbaar bij de leden. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het reglement medezeggenschap. De eigen werkwijze is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Omdat we met meerdere scholen bij de Scholengroep Holland zijn aangesloten hebben is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), er zitten op dit moment geen vertegenwoordigers van de Keijzerschool in de MR. Wel worden relevante onderwerpen uit de GMR (voor)besproken in de MR-vergaderingen.

Namens de ouders:

Ricardo Minnen (voorzitter)

Marieke Nahon

Lieke Schouwenaars – GMR vertegenwoordiger 
Namens het team:

Amy Raaman
Jolanda Welleman (secretaris) 

Contact

U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken of mailen naar mrkeijzerschool@gmail.com 

Maar U mag natuurlijk ook een van de leden altijd even aanspreken.

Downloads:

MR-werkplan-2022-2023

MR Huishoudelijke reglement

Jaarverslag-MR-Keijzerschool-2020-2021