ALGEMENE GEGEVENS

obs Keijzerschool 

Windvaan 4 
2751 ES Moerkapelle

Tel.: 079-5931788

Facebook E-mail

overig contact

Ziek melden

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind wegens ziekte niet naar school kan gaan. Wilt u ons dan voor het begin van de schooldag bellen?  Als een kind zonder melding niet op school is nemen wij uiterlijk 9.00 uur contact met u op.

Als blijkt dat uw kind door ziekte meer dan een paar dagen niet naar school kan komen, is het van belang dat u contact opneemt met de leraar. De leraar kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind kan worden voortgezet. U kunt ook informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst MHR, www.mhr.nl of op de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.

Schooltijden

Groep 1-4

 Maandag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
 Dinsdag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
 Woensdag 8.30 12.15 uur  Vrij
 Donderdag 8.30 12.00 uur  13.15 15.15 uur
 Vrijdag 8.30 12.00 uur Vrij
Groep 5-8      
Maandag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
Dinsdag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
Woensdag 8.30 12.15 uur  Vrij
Donderdag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
Vrijdag 8.30 12.00 uur 13.15 15.15 uur
Klachten

Overal waar mensen samenwerken, kan wel eens iets fout lopen. Ook op een school. Sinds 1 augustus 1998 zijn scholen verplicht gesteld een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, of de schoolorganisatie.

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de contactpersoon van onze school is Samantha van der Spoel. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie altijd naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. In dat geval verwijzen wij u naar de interne klachtenprocedure.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden, tel. 0182- 545650.